ANNA AMÉLIE - NYEREMÉNYJÁTÉK I JÁTÉKSZABÁLYZAT

NYEREMÉNYJÁTÉK

Játssz velünk és légy Te a szerencsés nyertes aki részt vehet november 25-én A|A LINES workshopunkon!

Nem kell mást tenned, mint bekövetni az @annaamelieofficial és az @annaamelie_lines instagram oldalát, és megjelölni a poszt alatt kommentben azt a számodra fontos személyt, akivel szívesen eljönnél a workshopra.

 

NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA:

2023. 11. 12. - 2023. 11. 19.

SORSOLÁS: 2023. 11. 19. 17:00

 

Játék feltételei:

•kövesd az @annaamelieofficial Instagram oldalt

•kövesd az @annaamelie_lines Instagram oldat

•kommentben jelöld meg legalább egy ismerősöd ennél a posztnál


Ez a játék nem az instagram által szervezett, illetve nem az instagram által
szponzorált tartalom. A résztvevők ezzel elfogadják az instagram használati
szabályzatát.

Játékszabályzat:


1. A játék szervezője
Az „ANNA AMÉLIE NYEREMÉNYJÁTÉK” elnevezésű nyereményjáték („Játék”) szervezője az ANNA AMÉLIE. A nyereményjátékot semmilyen formában
nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy támogatja az Instagram, csak a játék
platformját biztosítja. Bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz a nyereményjáték
szervezőjéhez érkezik be és nem az Instagramhoz.

2. A játékban részt vevő személyek:
2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a
magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező,
18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.8. pontban meghatározott személyek
körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a
Játék 3. pontban írt időtartama alatt a www.instagram.com domain alatti weboldalon
(a továbbiakban: „Instagram” vagy „Weboldal”) található „@annaamelieofficial”
elnevezésű oldalon elérhető játékra felhívó posztothoz („Poszt”) hozzászólást
tesz, és ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátja a Instagram oldalon megadott
adatait, továbbá a hozzászólásával elfogadja a jelen játékszabályzatban
(„Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt (a továbbiakban együtt: „Pályázat”).
2.2 A Játék időtartama alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésére jogosult, amely
Pályázat semmilyen formában nem sértheti harmadik személy személyhez fűződő,
vagy egyéb jogait.

2.3 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi
előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.
2.4 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.
2.5 A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a
Játékosok általuk regisztrált saját Instagram profil igénybevételével és saját e-mail
címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt vesz igénybe, illetve nem saját e-mail címét adja
meg, a Játékkal kapcsolatos, Instagram profil vagy e-mail fiók használatára
vonatkozó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű
felelősségét kizárja.
2.6 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint
válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtak, illetve az e bekezdésben írtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.
2.7 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos
bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
2.8 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt
vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
2.9 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékból azonnali hatállyal
kizárja azon Játékosokat, akik esetében azt tapasztalja, illetve annak megalapozott
gyanúja merül fel, hogy a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy
neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt nem valós Instagram profillal vesznek
részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő
magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon
és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési
esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek
minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis Instagram
profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a
saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

3. A játék időtartama
A játék 2023.11.12. napján 12:00-kor órakor kezdődik és 2023.11.19. napján 17 óra 00 percig tart.

4. A játék definíciója és menete
4.1. A Szervező „ANNA AMÉLIE NYEREMÉNYJÁTÉK” néven hirdet játékot az Instagramon,
melynek keretében arra kéri a részvevőket, hogy a jelen Játékszabályzatban
foglaltakkal összhangban kövessék az @annaamelieofficial és az @annaamelie_lines instagram oldalát és jelöljék meg
kommentben legalább 1 ismerősüket. A kommentben válaszoló játékosok közül 1 darab
nyertes kerül véletlenszerűen kisorsolásra.